آزمایشگاه

آزمایشگاه و کنترل کیفیت امروزه برای رسیدن به یک محصول با کیفیت ، ابزار های آزمایشگاهی گوناگونی دسترس می باشد که بدون بهره گیری از آنها امکان تولید محصول با کیفیت وجود ندارد همچنین وجود آزمایشگاه و کنترل مستمر ، کالای یکنواخت تر و ضایعات کمتر را دربردارد. بطور کلی آزمون ها از ورود مواد اولیه تا خروج محصول و تائید نهایی در این شرکت انجام می گیرد. از جمله آزمونهای صورت گرفته می توان موارد ذیل را ذکر کرد

  • آزمون مقاومت در برابر اکسیداسیون(oit )  
  • آزمون دانسیته
  • آزمون میزان درصد دوده
  • آزمون پخش دوده
  • آزمون فشار هیدرواستاتیک
  • آزمون ترکیدگی
  • آزمون کشش
  • آزمون مقاومت حلقوی کوتاه و بلند مدت
  • آزمون انعطاف پذیری
  • آزمون مقاومت در برابر اکسیداسیون